Algemene informatie over inschrijven en annuleren

Inschrijven en cursusgeld

U kunt zich bij De Brink Opleidingen schriftelijk inschrijven voor de PO-cursussen. Het adres is: De Brink, Opleidingen, Brink 4, 1399 GW Muiderberg. Ook kunt u zich per e-mail voor een cursus aanmelden (info@de-brink.com). Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 3 weken na ontvangst van de factuur, doch in elk geval voorafgaande aan de cursus.
Indien na de eerste herinnering betaling van het cursusgeld uitblijft, wordt naast het verschuldigde bedrag, 10% daarvan als administratiekosten in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden

Indien de cursist onverhoopt de cursus wil annuleren, dient dit schriftelijk en/of per emailte geschieden. Tot 4 weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering van 2 tot 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van de cursus, is De Brink Opleidingen gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen. In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Dit dient wel vóór aanvang van de cursus te zijn meegedeeld aan De Brink Opleidingen. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal wordt in beginsel bij aanvang van de cursus uitgereikt. Indien cursisten er prijs op stellen het cursusmateriaal eerder te ontvangen, kunnen zij dit aan De Brink Opleidingen kenbaar maken. De Brink Opleidingen zal het cursusmateriaal, voor zover beschikbaar, dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 week vóór aanvang van de cursus, aan de cursist toezenden.

Certificaat van deelname voor de Permanente Opleiding

Advocaten krijgen het certificaat van deelname van de Nederlandse Orde van Advocaten, met daarop het aantal met de cursus behaalde punten, mits zij de gehele cursus aanwezig zijn geweest (voor elk vol studie-uur worden NOvA-punten toegekend). Men dient hiertoe bij aankomst en vertrek bij de ontvangstbalie zich te melden en de presentielijsten te tekenen. Het certificaat wordt verstrekt nadat betaling van het cursusgeld door De Brink Opleidingen is ontvangen.